Noodhulp Sanaag Bari en Mudug

66,000 Needed Donation

De Hoorn van Afrika heeft te maken met de ergste droogte sinds 1981, een tekort aan hulp brengt het leven van miljoenen Somaliërs in gevaar. Met tientallen jaren van conflicten, terugkerende klimaatschokken en uitbraken van ziekten, waaronder de gevolgen van de COVID-19-pandemie, was de humanitaire situatie in Somalië al ernstig. Zelfs vóór de huidige droogte hadden naar schatting 7,7 miljoen Somaliërs dit jaar humanitaire hulp en bescherming nodig – een stijging van 30 procent in een jaar tijd. Bron Verenigde Naties: https://news.un.org/en/story/2022/03/1114902.

Droogte, weinig regenval, lage waterstanden in de rivieren waardoor in grote delen van het land de oogst is mislukt en er onvoldoende weidegronden zijn voor het vee. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen en vee zijn omgekomen en dat de toegang tot voedsel voor met name arme huishoudens snel is afgenomen terwijl de voedselprijzen stegen evenals de prijzen voor vlees. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Klimaatverandering zorgt voor steeds extremere droogte. Oogsten mislukken en vee sterft. Hierdoor ontstaan voedseltekorten.
 • Deze voedselcrisis wordt verergerd door de oorlog in Oekraïne. Veel tarwe komt uit deze regio en de prijzen van tarwe stijgen snel.
 • De aanhoudende conflicten in de regio zorgen ervoor dat veel mensen hun huis ontvluchten op zoek naar veiligheid en bescherming.

Oost-Afrika en ook Somalië is in toenemende mate afhankelijk geraakt van de import van graan uit Rusland en Oekraïne. Het conflict in Oekraïne verstoort deze import, omdat bevoorradingslijnen worden geblokkeerd en omdat de landbouwproductie in Oekraïne in gevaar komt. De prijzen van onder andere brood en tarwemeel bereiken steeds nieuwe records. Rusland en Oekraïne zijn ook goed voor 53 procent van de wereldhandel in zonnebloemolie en zaad. Ook deze aanvoerlijnen zijn geblokkeerd en in delen van Oekraïne komt de landbouwproductie in gevaar.

Dit alles heeft tot gevolg:

 • 7,7 miljoen mensen hebben hulp nodig, of: de helft van de totale bevolking (15,6 miljoen);
 • 2.9 miljoen mensen hebben dringend voedselhulp nodig;
 • 363.000 kinderen zijn ernstig ondervoed;
 • 1.1 miljoen mensen zijn binnen Somalië gevlucht (ontheemd);
 • 885.000 mensen zijn uit Somalië gevlucht. 

Deze ernstige droogte heeft in tegenstelling met de droogte van vorige jaren nu het hele land getroffen. Het ene district meer dan het andere, afhankelijk van lokale omstandigheden. De meest getroffen groepen zijn de nomadische landbouw en veehouderij en de riviergebieden in de regio’s Sanaag Bari en Mudug in het noorden van het land.

Het is een gebied waar het drie opeenvolgende seizoen niet of nauwelijks heeft geregend wat ertoe geleid heeft tot een zeer beperkte dierlijke productie en reproductie. Hierdoor ontstond een decimering van de veestapel als gevolg van de sterfte, maar ook verkoop van vee naar granengebieden. Met als direct gevolg verslechterde inkomenssituaties en minder toegang tot voedsel.

Een ander gevolg van de droogte is dat veel mensen op zoek gaan naar voedsel en water en naar de grote stad zijn getrokken. Zij die niet in staat waren om deze tocht te maken zijn achtergebleven. Door ophoping van interne vluchteling in of rondom de steden is diarree en dysenterie uitgebroken en onlangs een mazelen epidemie mede als gevolg van het drinken van vervuild water. Vooral kinderen en vrouwen zijn hierdoor getroffen en kunnen ook anderen makkelijk besmetten. Dagelijks overlijden mensen aan deze ziektes.

De economische context van de gevluchte mensen en zij die zijn achtergebleven kan worden gekarakteriseerd door een arme levensstandaard onder het bestaansminimum, werkloosheid en een tekort aan basisbehoeften zoals opvang, onderwijs voor kinderen, ondervoeding, hoge sterftecijfers vooral bij kinderen onder de 5 jaar.

Beschikbaarheid van water: 
Er zijn geen permanente watervoorzieningen beschikbaar in het land en er is een voortdurend tekort aan water. Dit wordt veroorzaakt doordat veel van de infrastructuur de afgelopen jaren als gevolg van het voortdurende conflict is vernietigd. Het merendeel van de doelgroep, boeren met gemengde bedrijven en de resterende bevolking zijn nomadische veeboeren en zijn voor hun inkomen afhankelijk van hun rondzwervend vee en toegang tot water is voor hen essentieel. De schaarste aan water wordt in belangrijke mate veroorzaakt klimatologische condities binnen de Somalische regio. 

De overheid biedt op dit terrein nauwelijks diensten aan en lokale gemeenschappen hebben niet de middelen om hier een rol in te spelen. Uit onderzoek is gebleken dat in vergelijking met de droogte van 2017 door het ontbreken van regenval de bevolking nog steeds beperkte toegang tot water heeft. Het verzamelen van water is voor vele vrouwen en hun huishouding een extreem zware last doordat zij het water van ver moeten halen als het al beschikbaar is.

Beschikbaarheid van voedsel:
Als gevolg van het ontbreken van voldoende regenval zijn meerdere oogsten mislukt en is de landbouwproductie in het hele land tot een extreem laag niveau gedaald. Tevens zijn de voedselprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne sterk gestegen. Ook heeft de bevolking sterk geleden onder de droogte waardoor veel dieren gestorven zijn en de mensen geen mogelijkheden meer had om in hun gebied te overleven. Als gevolg hiervan hebben mensen hun gebied en land verlaten en zijn op zoek gegaan naar voedsel veelal in de grote steden. Hier worden zij echter geconfronteerd met minder kwalitatief voedsel en hogere voedselprijzen.

Beschikbaarheid van medicijnen:
Als gevolg van de droogte en tekorten in drinkwater en beperkte hygiëne zijn allerlei infectieziektes ontstaan zoals cholera, diarree, malaria, etc. Hierdoor is er een grote behoefte aan gezondheidszorgvoorzieningen en medicijnen. Vooral vrouwen en kinderen zijn hier veel het slachtoffer van. Echter in de landelijke gebieden zijn deze voorzieningen niet beschikbaar en heeft men ook geen toegang tot medicijnen. Daarbij gaat het hier om besmettelijke ziektes die zich snel kunnen verspreiden. 

Uitvoering:

In dit project stellen wij voedsel, water en medicijnen beschikbaar voor een groep van 100 huishoudens gedurende een periode van drie maanden waarbij voorrang zal worden gegeven aan vrouwen en kinderen. De huishoudens worden geselecteerd door een team per gebied in de betreffende regio bestaande uit: projectleider,12 dorpshoofden en een geestelijk leider. Zij zijn goed op de hoogte welke gezinnen in een noodsituatie verkeren en hulp nodig hebben.

Het gaat hier om de volgende activiteiten:

Voedseldistributie:
Per huishouden wordt een voedselpakket samengesteld bestaande uit:25 kilo rijst, 25 kilo meel, 5 liter olie, 18 kilo graan en 18 kilo bonen gedurende drie maanden ter beschikking worden gesteld. Dit voedselpakket wordt gedistribueerd door onze lokale partnerorganisatie Asal Action in Semi Lands. Zij gaan een Service Program Staff in het leven roepen die de distributie in de verschillende gebieden en dorpen gaan organiseren.

Waterdistributie: 
Het project gaat water beschikbaar stellen aan de geselecteerde huishoudens door een tweetal watertrucks naar de al eerdergenoemde gebieden te laten rijden. Deze zullen vervolgens gestort worden in waterreserves (lokale wateropslag), waarna distributie kan plaats vinden. Om er zorg voor te dragen dat het om kwalitatief schoon drinkwater gaat wordt gebruik gemaakt van waterzuiveringstabletten. Twee trucks gaan over een periode van 90 dagen naar de verschillende gebieden en dorpen rijden. Elke huishouden en hun vee krijgt een jerrycan uitgedeeld waarmee zij twee keer per dag maximaal 50 liter water kunnen halen (25 liter per jerrycan), afhankelijk van de grootte van het huishouden en het aantal vee.

Beschikbaar stellen van medicijnen:
Er worden medicijnen beschikbaar gesteld aan die patiënten die als gevolg van droogtesituatie infectieziektes zoals vooral diarree hebben opgelopen. Hierbij wordt voorrang gegeven aan vrouwen en kinderen. De distributie vindt plaats op medische indicatie en wordt uitgevoerd door een lokale verpleegkundige. 

Te behalen resultaten:

 • 100 huishoudens hebben voedsel ontvangen voor een periode van 3 maanden;
 • 100 huishouden hebben gedurende 3 maanden drinkwater ontvangen; 
 • Medicijnen zijn gedistribueerd aan mensen met ernstige diarree 
 • Naast de genoemde huishoudens zijn ook andere familieleden in nood bereikt.

Projectorganisatie:
Het project wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van stichting ISKAASHI in samenwerking met onze partnerorganisatie in Somalië Asal Action in Semi Lands, een officieel geregistreerde lokale niet gouvermentele organisatie in Somalië die meerdere projecten op het gebied van gezondheid, noodhulp en voedseldistributie heeft uitgevoerd. Zij heeft ook een aantal projecten in opdracht van UNICEF en WFP uitgevoerd. Zij zal een projectteam vormen bestaande uit een projectmanager en twee logistiek coördinatoren en een groep vrijwilligers afhankelijk van het betreffende gebied. Zij rapporteren regelmatig over de voortgang aan ISKAASHI.  

Financiële planning