Amsterdam

Money Spent 6,200
Mogadishu

Money Spent 8,920